2021-06-23

Możliwość dochodzenia zwrotu nienależnie pobranej w Niemczech opłaty transportowej w latach 2018-2020

Dotychczasowy sposób obliczania opłat drogowych w Niemczech został zdewastowany przez wyrok TSUE. Niemiecki Rząd Federalny musi liczyć się ze zwrotami kosztów na rzecz spedytorów.

Autor: Bird & Bird

Typ: Artykuły
2021-04-27

Prognozy dla rynku nieruchomości na rok 2021

Przygotuj się na nadchodzące zmiany. Zapoznaj się z prognozami dla rynku nieruchomości na ten rok.

Autor: Deloitte

Typ: Raporty
2021-05-04

Jak przekonać pracowników do robotyzacji?

Przejmowanie prostych prac biurowych przez roboty jest coraz powszechniejszym trendem w firmach. Wdrożenie technologii RPA często jednak rodzi opór pracowników. W jaki sposób więc przygotować zespół do wdrożenia robotyzacji?

Autor: Crowe

Typ: Artykuły
2021-04-20

Bezskuteczność względna umowy (art. 59 k.c.)

Skar­ga pau­liań­ska to nie je­dy­na in­sty­tu­cja Ko­dek­su cy­wil­ne­go ma­ją­ca za za­da­nie ochro­nę wie­rzy­cie­li przed frau­da­cyj­ny­mi dzia­ła­nia­mi dłuż­ni­ków. In­nym in­stru­men­tem praw­nym, wy­mie­rzo­nym prze­ciw­ko oso­bom uni­ka­ją­cym wy­ko­na­nia swo­ich zo­bo­wią­zań, jest bez­sku­tecz­ność względ­na umo­wy z art. 59 k.c. In­sty­tu­cja ta na pierw­szy rzut oka mo­że wy­da­wać się łu­dzą­co po­dob­na do po­wódz­twa pau­liań­skie­go. Wy­stę­pu­ją jed­nak mię­dzy ni­mi istot­ne róż­ni­ce, któ­re mo­gą mieć zna­czą­cy wpływ na sy­tu­ację wie­rzy­cie­li.

Autor: Filipiak Babicz Legal

Typ: Artykuły
2021-04-20

Bezskuteczność względna dożywocia (art. 916 k.c.)

Za­war­cie umo­wy o do­ży­wo­cie mo­że być uzna­ne za bez­sku­tecz­ne. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że dro­gą do odzy­ska­nia swo­jej wie­rzy­tel­no­ści dla po­krzyw­dzo­ne­go przez umo­wę do­ży­wo­cia wie­rzy­cie­la jest po­wódz­two pau­liań­skie. Wy­ma­ga to jed­nak udo­wod­nie­nia przez po­wo­da sze­re­gu prze­sła­nek wy­mie­nio­nych w art. 527 k.c. i na­stęp­nych. Ko­deks cy­wil­ny, a do­kład­niej art. 916 k.c., prze­wi­du­je w ta­kich sy­tu­acjach ła­god­niej­szy re­żim praw­ny dla uprzy­wi­le­jo­wa­nej ka­te­go­rii wie­rzy­cie­li – upraw­nio­nych do ali­men­ta­cji.

Autor: Filipiak Babicz Legal

Typ: Artykuły
2021-03-29

Elastyczny czas pracy. Pytania i odpowiedzi

E-book „Elastyczny czas pracy. Pytania i odpowiedzi” to zbiór odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników webinaru „Elastyczny czas pracy – co zrobić by mechanizm działał?”, który został zorganizowany 3 marca 2020 r. przez kancelarię PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global pod patronatem Dziennika Gazety Prawnej.

Autor: PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global

Typ: Raporty
2021-03-26

Nowa edycja przewodnika kancelarii Dentons „Inwestycje w projekty energii odnawialnej w Europie”

Kancelaria Dentons przygotowała kolejną edycję międzynarodowego przewodnika pt.: „Investing in renewable energy projects in Europe” („Inwestycje w projekty energii odnawialnej w Europie”), w której przedstawia najważniejsze zmiany regulacyjne oraz podsumowuje perspektywy rozwoju projektów z obszaru energetyki odnawialnej (OZE) w 21 jurysdykcjach europejskich oraz Azji Środkowej.

Autor: Dentons

Typ: Artykuły
2021-04-14

Sprzedaż majątku dłużnika w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Od czerwca 2020 roku możliwe jest wszczęcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (dalej także jako UPR). Postępowanie to zostało uregulowane w Tarczy 4.0[1], ale poprzez odesłanie do przepisów postępowania o zatwierdzenie układu oraz konkretnych artykułów z pozostałych postępowań, korzysta także z szeregu rozwiązań zaczerpniętych z całego Prawa restrukturyzacyjnego[2]. Tym samym, odpowiedzi na wiele praktycznych pytań związanych z prowadzeniem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego należy szukać nie w uregulowaniach Tarczy 4.0, a właśnie w przepisach Prawa restrukturyzacyjnego.

Autor: KSAB

Typ: Artykuły
2021-03-23

Rewolucja w opodatkowaniu spółek nieruchomościowych

Z początkiem 2021 roku w ustawie CIT pojawiła się definicja spółki nieruchomościowej. Wraz z nową definicją ustawodawca wprowadził dodatkowe obowiązki dla takiej spółki oraz jej wspólników. Co warto wiedzieć o spółkach nieruchomościowych według nowych przepisów?

Autor: BC Advanced Solutions Sp. z o.o.

Typ: Artykuły
2021-03-18

Rynek pracy: rok z koronawirusem

Minął rok od pierwszego lockdownu. Większość ankietowanych nadal pracuje zdalnie – 31,84 proc., ale do biur „na stałe” wróciło już 29,02 proc. zatrudnionych. Praca zdalna przestała być benefitem dla wybranych, stała się jednym z modeli zatrudnienia. Coraz częściej jednak pracownicy dostrzegają negatywne strony home office: więcej niż 3 na 4 ankietowanych twierdzi, że pracuje tak samo lub bardziej efektywnie, ale czują się zmęczeni, trudno im się zmobilizować, chcą też więcej zarabiać – to główne wnioski z trzeciej edycji badania Gi Group, Grafton Recruitment i CBRE.

Autor: Grafton Recruitment, Gi Group, Wyser, CBRE

Typ: Raporty