Artykuł

Zmiany w działaniu organów kontroli skarbowej w 2013 r.

Streszczenie:Ministerstwo Finansów przyjęło dokument „Zadania urzędów kontroli skarbowej na rok 2013” określając priorytetowe obszary kontroli oraz wskazało kierunki działań kontrolnych, które mają prowadzić do zwiększenia efektywności prowadzonych postępowań kontrolnych. Przyjęte wytyczne będą wdrażane nie tylko przez organy kontroli skarbowej, ale nieoficjalnie również przez organy kontroli podatkowej.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat priorytetowe obszary kontroli nie ulegały poważnym zmianom. W 2013 r. jednym z głównych celów jakie postawiono przed organami kontroli skarbowej jest dążenie do zapewnienia skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochody budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Z perspektywy podatników szczególnie istotne są zmiany w zakresie rozliczania organów z przeprowadzonych kontroli pod względem ich efektywności. Dla przedsiębiorców oznacza to, że organy będą zorientowane na identyfikowaniu i ujawnianiu jak największej ilości nieprawidłowości w przyjętej przez podatników metodologii rozliczeń.

Mechanizmy zmierzające do poprawy efektywności działań organów kontroli skarbowej:

 • działania związane z „trafniejszym” typowaniem podmiotów podlegających kontroli:
  • analiza orzecznictwa sądów administracyjnych, w szczególności Naczelnego Sądu Administracyjnego – wyszukiwanie precedensowych wyroków kwestionujących ogólnie przyjęte przez podatników zasady rozliczeń oraz rozstrzygnięć przełamujących ukształtowaną już, korzystną dla podatników linię orzeczniczą,
  • monitoring obrotu gospodarczego oraz identyfikacja negatywnych zjawisk prowadzących do uszczupleń należności Skarbu Państwa,
  • analiza częstotliwości i efektów kontroli podmiotów działających w tej samej branży, intensyfikacja współpracy i wymiany informacji między organami podatkowymi, organami
 • kontroli skarbowej oraz innymi służbami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.

Praktyczne znaczenie dla przedsiębiorców

Mając na względzie, iż działania organów zmierzają do wykrycia jak największej ilości nieprawidłowości, w przypadku wytypowania do kontroli przedsiębiorcy narażeni są na wystąpienie negatywnych konsekwencji w następujących postaciach:

 • powstanie zaległości podatkowych (odsetki karne, sankcje, utrata ulgi lub prawa do odliczenia podatku),
 • odpowiedzialność karna skarbowa oraz tzw. odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.

W celu uniknięcia niepożądanych skutków kontroli przedsiębiorcy powinni rozważyć podjęcie kroków zabezpieczających, które wyeliminują lub w sposób akceptowalny ograniczą ryzyko wystąpienia w/w konsekwencji. W szczególności, zabezpieczenie pozycji w kontekście ewentualnej kontroli polegałoby na:

 • weryfikacji i ujednoliceniu wewnętrznych procedur związanych z rozliczaniem powtarzalnych zjawisk gospodarczych,
 • monitorowaniu zmian w przepisach prawa podatkowego oraz bieżącej analizie orzecznictwa sądów administracyjnych oraz stanowiska organów podatkowych,
 • analizie podejmowanych działań m.in.: zawieranych umów, zmian w regulaminach (np. wynagradzania) oraz obowiązujących procedurach pod kątem podatkowym przed ich implementacją,
 • przeglądach podatkowych dotyczących w zależności od potrzeby określonych zagadnień lub kompleksowej weryfikacji metodologii rozliczeń podatkowych.

Autor: Accreo Data publikacji: 2013-02-01 Cena: 0