Artykuł

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – elementem powszechnie obowiązującego prawa

Streszczenie:

Na temat uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzonego tzw. przepisami COVID pisaliśmy w publikacji z dnia 5 stycznia 2021 roku zatytułowanego „Ochrona majątku przedsiębiorcy w kryzysie – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne” (https://archive.bpcc.org.pl/pl/publikacje/ochrona-majatku-przedsiebiorcy-w-kryzysie-uproszone-postepowanie-restrukturyzacyjne)

Z dniem 1 grudnia 2021 roku do przepisów Prawa restrukturyzacyjnego[1] wprowadzony został szereg zmian, a uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stało się elementem powszechnie obowiązującego prawa. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone do porządku prawnego przepisami Tarczy 4.0[2] i już z góry założono, że jego szczególne uregulowania będą funkcjonowały tylko w krótkim okresie czasu[3]. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem wśród dłużników oraz w wielu przypadkach kończyło się sukcesem, tj. zatwierdzeniem układu. Dlatego też rozwiązania uproszczonego postepowania restrukturyzacyjnego zostały w znacznej mierze przeniesione do Prawa restrukturyzacyjnego – tym razem już bez ograniczenia czasowego. Według Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej do końca września 2021 roku w Polsce otwarto 1421 postępowań restrukturyzacyjnych. Przeszło 87% z nich stanowiło uproszczone postępowania restrukturyzacyjne.

Istotną zmianą, także wprowadzoną z dniem 1 grudnia 2021 r., jest uruchomienie Krajowego Rejestru Zadłużonych. W postępowaniach wszczętych przed dniem 1 grudnia 2021 roku obwieszczenia w dalszym ciągu dokonuje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a pisma i dokumenty składa się w postaci papierowej. Niemniej w postępowaniach wszczętych po tej dacie zarówno doradca restrukturyzacyjny, jak i uczestnicy postępowania, będą musieli wystosowywać i przyjmować pisma z wykorzystaniem Krajowego Rejestru Zadłużonych[4].

Lp. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w Tarczy 4.0 Data Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu Data
1 Zawarcie umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania (art. 15 ust. 1 Tarczy 4.0. w zw. z art. 210 p.r.)   Zawarcie umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania (art. 210 ust. 1 p.r.)  
2 Dokonanie ustalenia dnia układowego (art. 16 ust. 2 Tarczy 4.0)[5]   Dokonanie ustalenia dnia układowego (art. 211 ust. 1 p.r.) Niezwłocznie po rozpoczęciu przez nadzorcę układu pełnienia swojej funkcji
3 Obwieszczenie o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz zawiadomienie właściwego sądu o obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 15 ust. 4 Tarczy 4.0) Zawiadomienie w terminie 3 dni od daty obwieszczenia o otwarciu postępowania w MSIG    
4 Zawiadomienie wierzycieli o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wraz z pouczeniami (F[6]) Po ustaleniu dnia układowego[7] Zawiadomienie wierzycieli o postępowania o zatwierdzenie układu wraz z pouczeniami (F)  
5 Pismo do komorników z informacją o zawieszeniu z mocy prawa egzekucji (F)   Pismo do komorników z informacją o zawieszeniu z mocy prawa egzekucji (F)  
6 Weryfikacja przez nadzorcę układu propozycji układowych, spisu wierzytelności i ewentualnego spisu wierzytelności spornych przygotowanych przez dłużnika (art. 15 ust. 5 Tarczy 4.0)   Sporządzenie przez nadzorcę układu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego (art. 226a ust. 1 p.r.)  
7       Możliwość obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o ustaleniu dnia układowego (art. 226a ust. 1 i 2 p.r.)[8]
8 Przygotowanie wspólnie z dłużnikiem planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych (art. 37 ust. 2 pkt 1 i 2 p.r.)   Przygotowanie wspólnie z dłużnikiem planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych (art. 37 ust. 2 pkt 1 i 2 p.r.)  
9 Przygotowanie i wysyłka kart do głosowania (art. 19 ust. 1 Tarczy 4.0 w zw. z art. 212 p.r.) Wysyłka najpóźniej na 3 tygodnie przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie układu (art. 219 ust. 2 pkt 2 p.r.) Przygotowanie i wysyłka kart do głosowania (art. 212 p.r. ) Wysyłka najpóźniej na 3 tygodnie przed ostatnim dniem na złożenie wniosku o zatwierdzenie układu (art. 219 ust. 2 pkt 2 p.r.)
10 Zawiadomienie wierzycieli o ewentualnym zgromadzeniu wierzycieli (art. 19 ust. 1 Tarczy 4.0 w zw. z art. 212 ust. 3 p.r)
 
Wysyłka najpóźniej na 3 tygodnie przed dniem zgromadzenia wierzycieli (art. 105 ust. 6 pkt 2 p.r.) Zawiadomienie wierzycieli o ewentualnym zgromadzeniu wierzycieli (art. 212 ust. 3 p.r.) Wysyłka najpóźniej na 3 tygodnie przed dniem zgromadzenia wierzycieli (art. 105 ust. 6 pkt 2 p.r.)
11

Przygotowanie i złożenie wniosku o zatwierdzenie układu razem ze sprawozdaniem nadzorcy układu (art. 220 p.r.). Elementy sprawozdania nadzorcy układu:

 • stwierdzenie przyjęcia układu,
 • ocena zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów wraz ze wskazaniem innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie układu,
 • zastrzeżenia wierzycieli, o których mowa w art. 216 ust. 2,
 • ocena możliwości wykonania układu,
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika,
 • aktualny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników,
 • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania o zatwierdzenie układu, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku,
 • spis wierzytelności ze wskazaniem, czy wierzyciel głosował za, czy przeciw układowi[9],
 • 3
 • spis wierzytelności spornych[10],
 • wskazanie sumy wierzytelności z wyszczególnieniem, jaką część stanowią wierzytelności sporne,
 • lista zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia,
 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
 • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi,
 • informacja o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji nadzorcy układu,
 • plan restrukturyzacyjny,
 • informacja, o których mowa w art. 140, oraz kopię zawiadomienia i opinii organu, o których mowa w art. 204, albo informację, że żaden organ takiego zawiadomienia lub opinii nie złożył.
W terminie 4 miesięcy od dnia obwieszczenia w MSIG (art. 20 ust. 1 Tarczy 4.0)

Przygotowanie i złożenie wniosku o zatwierdzenie układu razem ze sprawozdaniem nadzorcy układu (art. 220 p.r.). Elementy sprawozdania układu:

 • stwierdzenie przyjęcia układu,
 • ocena zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów wraz ze wskazaniem innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie układu,
 • zastrzeżenia wierzycieli, o których mowa w art. 216 ust. 2,
 • ocenę możliwości wykonania układu,
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika,
 • aktualny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników,
 • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania o zatwierdzenie układu, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku,
 • spis wierzytelności, sporządzony przez nadzorcę układu, ze wskazaniem, czy wierzyciel głosował za, czy przeciw układowi,
 • spis wierzytelności spornych, sporządzony przez nadzorcę układu,
 • wskazanie sumy wierzytelności z wyszczególnieniem, jaką część stanowią wierzytelności sporne,
 • lista zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia,
 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności i terminów ich zapłaty,
 • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi,
 • informacja o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji nadzorcy układu,
 • plan restrukturyzacyjny,
 • informacje, o których mowa w art. 140, oraz kopię zawiadomienia i opinii organu, o których mowa w art. 204, albo informację, że żaden organ takiego zawiadomienia lub opinii nie złożył.
W terminie 4 miesięcy od dnia obwieszczenia w  Krajowym Rejestrze Zadłużonych (art. 226g p.r.)
12 Przygotowywanie sprawozdań dotyczących wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu (art. 171 ust. 3 p.r.) Raz na 3 miesiące Przygotowywanie sprawozdań dotyczących wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu (art. 171 ust. 3 p.r.) Raz na 3 miesiące
13 Wniosek o wydanie postanowienia o wykonaniu układu (art. 172 ust. 1 p.r.)   Wniosek o wydanie postanowienia o wykonaniu układu (art. 172 ust. 1 p.r.)  

Wprowadzone zmiany należy oceniać pozytywnie, co w kontekście wprowadzonego i działającego od 1 grudnia 2021 roku - Krajowego Rejestru Zadłużonych, winno skutkować przyspieszeniem procedury restrukturyzacyjnej. Element ten stanowi niewątpliwie warunek konieczny dla skutecznego przeprowadzenia procedury oraz zwiększyć szanse na pogodzenie interesów dłużników i wierzycieli.

Autorzy:
adw. Gabriela Farej – Łuciów
dor.restr. Krzysztof Daniel Sobieraj

[1] Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1588 ze zm., dalej jako p.r.).
[2] Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczony, postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1072 ze zm., dalej jako Tarcza 4.0).
[3] Początkowo uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w reżimie przepisów Tarczy 4.0 można było otwierać do dnia 30 czerwca 2021 r., potem natomiast termin ten przedłużono do dnia 30 listopada 2021 r.
[4] Krajowy Rejestr Zadłużonych dostępny jest po adresem internetowym: https://krz.ms.gov.pl/#!
[5] W postępowaniu prowadzonym w reżimie przepisów Tarczy 4.0 dzień układowy nie mógł przypadać wcześniej niż 7 dni przed złożeniem wniosku o dokonanie obwieszczenia i nie później niż 7 dni po dniu jego złożenia.
[6] Fakultatywnie.
[7] Przez wzgląd na umieszczenie w piśmie do wierzycieli informacji o dniu układowym.
[8] Zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego nadzorca układu może dokonań obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego dopiero po sporządzeniu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Ponadto dokonanie obwieszczenia jest niemożliwe, gdy w ciągu ostatnich dziesięciu lat dłużnik prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, albo w ciągu ostatnich dziesięciu lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli. Zasadniczo w gestii nadzorcy układu jest umiejscowienie w czasie podejmowanych czynności.
[9] Przy czym spis wierzytelności, zgodnie z założeniami Tarczy 4.0, powinien być sporządzony przez dłużnika.
[10] Przy czym spis wierzytelności spornych, zgodnie z założeniami Tarczy 4.0, powinien byś sporządzony przez dłużnika.

Autor: KANCELARIA PRAWNA KSAB Cena: free