Artykuł

Spółki komandytowe w 2021 roku – nowe zasady opodatkowania

Streszczenie:

Spółki komandytowe były dotychczas bardzo popularną formą funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce (z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec 2019 roku była to trzecia z najczęściej wybieraną formę prawną). Podmioty te w 2021 roku spotkała jednak niemała rewolucja – dołączyły one do grona podatników CIT. Co to oznacza dla tych podmiotów? Czy możemy spodziewać się, że zmiany te doprowadzą do znacznego spadku zainteresowania tą formą prawną przedsiębiorstwa?

Spółki komandytowe na nowych zasadach – co to w rzeczywistości oznacza?

Do końca 2020 r., w przeciwieństwie do spółek handlowych, dochód spółek komandytowych opodatkowany był wyłącznie na poziomie wspólników partycypujących w zyskach. Zgodnie jednak z nowymi przepisami, spółki komandytowe od 1 stycznia 2021 roku zostały dodane do ustawy CIT jako podmioty mające status „podatnika podatku dochodowego”. Co istotne, zmiana ta dotyczy wszystkich spółek komandytowych, bez wyjątków.

Powyższe oznacza, że są one zobowiązane rozliczać i odprowadzać do urzędu skarbowego podatek dochodowy od osób prawnych według stawki podstawowej 19% lub preferencyjnej 9% (dla małych podatników i podmiotów rozpoczynających działalność). Opodatkowanie nastąpi ponownie na poziomie wspólników – od otrzymanej dywidendy zapłacą oni PIT albo CIT.

Nowe przepisy dotyczące spółek komandytowych – jakie skutki dla wspólników?

Co istotne, wprowadzone przepisy włączające spółki komandytowe do grona podatników CIT, odbiją się w różny sposób na wspólnikach takich spółek, tj.

•    w przypadku komplementariuszy (czyli wspólników reprezentujących spółkę oraz odpowiadających za jej zobowiązania całym swoim majątkiem) zmiana ta jest neutralna podatkowo – otrzymana przez nich dywidenda będzie opodatkowana, ale jednocześnie podatek płacony przez komplementariusza będzie pomniejszony o przypadającą na danego wspólnika część CIT zapłaconą już przez spółkę komandytową;

•    w przypadku komandytariuszy (czyli wspólników, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości sumy komandytowej), 50% ich przychodów z udziału w zyskach spółki komandytowej, jednak nie więcej niż 60 tys. PLN w roku podatkowym, będzie zwolnionych z opodatkowania; zwolnienie to nie dotyczy komandytariuszy powiązanych osobowo lub kapitałowo ze spółką będącą komplementariuszem w tej samej spółce komandytowej.

Powyższe oznacza, że w praktyce wielu wspólników w ogóle nie skorzysta z ww. zwolnienia lub będzie mogło je wdrożyć w niewielkim zakresie.

Możliwość odroczenia stosowania nowych przepisów dla spółek komandytowych

Jak zostało wskazane wyżej, nowe zasady opodatkowania dla spółek komandytowych obowiązują już od początku tego roku, jednakże ustawa nowelizująca pozwala odroczyć opodatkowanie tych podmiotów do 1 maja 2020 r. Powyższe rozwiązanie dla spółek, w których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, oznacza jednak konieczność wydłużenia roku kalendarzowego o 4 miesiące.

Spółki komandytowe 2021 – szeroka krytyka wprowadzonych zmian

Omawiane zmiany wywołały szeroką dyskusję już na etapie projektu ustawy nowelizującej – przeciwko wprowadzeniu tych zmian opowiadały się m.in. organizacje przedsiębiorców oraz opozycja parlamentarna. Zmiany zostały jednak przegłosowane, a w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej czytamy, że „schemat używania przez duże podmioty spółki komandytowej w celu optymalizacji zobowiązań podatkowych był wielokrotnie sygnalizowany przez Krajową Administrację Skarbową”. Wydaje się jednak, ze Ministerstwo Finansów pominęło fakt, iż zmiany te uderzają także w małe i średnie firmy rodzinne, które wskazują, że wybór spółki komandytowej jako formy prawnej ich działalności podyktowany był wyłącznie względami biznesowymi, nie podatkowymi.

- LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/bc-advanced-solutions

- Twitter
https://twitter.com/bcadvanced

Autor: Business Care Cena: free