Artykuł

Planowane zmiany w VAT – call-off stock, transakcje łańcuchowe i dostawy wewnątrzwspólnotowe

Streszczenie:

W Ministerstwie Finansów trwają pracę nad zmianami w zakresie podatku VAT wdrażającymi unijną dyrektywę 2018/1910.

Ma ona zostać zaimplementowana do krajowego porządku prawnego do dnia 31 . grudnia 2019 r., co znaczy że zawarte w niej zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Co ważne oprócz zmiany Dyrektywy VAT, od początku przyszłego roku zacznie również obowiązywać rozporządzenie wykonawcze 2018/1912, które prowadza zmiany w zakresie dowodów wymaganych do zastosowania stawki 0% przy WDT.

Zmiany w zakresie rozliczeń towarowych w ramach UE mają dotyczyć  następujących obszarów:

i.    Magazyny typu call-off stock

 • obecnie w państwach unijnych funkcjonują różne zasady w zakresie opodatkowania transakcji z wykorzystaniem magazynu konsygnacyjnego (call-off stock). Dyrektywa ujednolica stosowane rozwiązania - od 2020 r. w każdym kraju członkowskim będzie możliwość zastosowania uproszczenia dla tego typu transakcji;

 • call-off stock nie będą musiały być prowadzone tylko przez nabywcę towarów. Przy czym, podmiot prowadzący magazyn będzie obowiązany zawiadamiać w formie elektronicznej o tym, że magazyn taki prowadzi (maksymalnie w 14 dni od pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu);

 • towary przemieszczane do magazynu będą mogły być przeznaczone również do działalności handlowej (obecnie warunkiem dla zastosowania uproszczenia jest to, aby towary przechowywane w magazynach były przeznaczone do działalności produkcyjnej lub usługowej prowadzonej przez nabywcę, z wyłączeniem działalności handlowej);

 • zmienią się także zasady postępowania z towarami, które pozostają w magazynie – po 12 miesiącach (dotychczas 24 miesiące) przebywania towarów w magazynie powstanie obowiązek podatkowy dla podatnika podatku od wartości dodanej (dostawcy z zagranicy) i rozliczenia przemieszczenia własnych towarów;

 • proponowane przepisy wprowadzają nowy rodzaj informacji podsumowującej dla podatników dokonujących przemieszczenia towarów do magazynu typu call-off stock, w której powyższe czynności będą rejestrowane.

ii.    Transakcje łańcuchowe

 • zmiana dotyczy sposobu ustalania miejsca opodatkowania VAT dostaw w ramach transakcji z udziałem większej liczby podmiotów (tzw. transakcje łańcuchowe) – kwestia ta jest wciąż problematyczna wśród podatników VAT

 • zgodnie z nowymi regulacjami, transport (co za tym idzie określenie transakcji ruchomej) ma być przypisany wyłącznie do dostawy dokonanej do podmiotu pośredniczącego (transakcja pomiędzy pierwszym i drugim podmiotem). O ile taki zapis ułatwiałby prawidłowe rozliczenie transakcji łańcuchowych, to jednak przewidziano do niego wyjątek. W drodze odstępstwa transport może zostać przypisany do dostawy dokonanej przez podmiot pośredniczący, gdy przekazał on swojemu dostawcy (pierwszemu podmiotowi w łańcuchu) numer VAT nadany przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane;

 • wprowadzona zostanie także nowa definicja podmiotu pośredniczącego. Przez pojęcie to rozumie się „innego niż pierwszy w kolejności, dostawcę towarów, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz”;

 • projekt ustawy  niestety nie określa, co w przypadku, gdy w transakcjach uczestniczy większa liczba podmiotów (tj. więcej niż 3). Zgodnie z uzasadnieniem projektu, w takim przypadku „pośredniczącym” może być zarówno drugi, jak i trzeci podmiot w łańcuchu - zaś dla określenia, który z nich rzeczywiście będzie tym podmiotem, należy odwołać się do łączących strony umów;

 • nowe przepisy nie dotyczą zasad opodatkowania transakcji obejmujących import / eksport towarów!

iii.    Stosowanie 0% VAT przy WDT

 • planowane zmiany wprowadzają dodatkowe przesłanki materialne, które pozwolą podatnikowi zastosować stawkę 0% VAT do dostaw towarów skierowanych do innych krajów UE (tzw. „WDT”):

 • pierwsza z nich będzie podanie dostawcy towarów przez nabywcę właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.

 • ponadto, aby możliwe było zastosowanie 0% stawki podatku, projektowane przepisy wprowadzają warunek złożenia przez dostawcę prawidłowej informacji podsumowującej.

Komentarz Accreo: Powyższe oznacza, że w sytuacji niepodania przez odbiorcę NIP unijnego (nie wystarczy tylko posiadanie takiego numeru), czy też nieprawidłowego złożenia informacji podsumowującej, podatnik nie będzie miał prawa do zastosowania stawki 0%!

 • Projekt nie wskazuje bezpośrednio, jak zmienią się zasady gromadzenia i uznawania dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy na terytorium innego państwa członkowskiego – wynika to stąd, że zasady te zostały określone w unijnym rozporządzeniu wykonawczym – które jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich i nie wymaga implementacji. Należy więc odnieść się bezpośrednio do treści rozporządzenia.

 • Rozporządzenie zaś wprowadza instytucję domniemania, na podstawie którego można uznać, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium jednego państwa członkowskiego do innego. Spełnienie tego domniemania będzie jednak uzależnione od posiadania dokumentacji – która różni się w zależności od tego, kto dokonuje wywozu towarów.

Komentarz Accreo: Przykładowo, w przypadku wywozu towarów przez osobę trzecią działającą na rzecz dostawcy, aby zastosować stawkę 0% dostawca powinien:

 • być w posiadaniu dwóch niesprzecznych dowodów potwierdzających transport (np. podpisany dokument CMR, faktura od przewoźnika) wystawionych przez dwa niezależne od siebie podmioty albo jeden ze wskazanych dowodów (np. CMR) w połączeniu z dodatkowym niesprzecznym dowodem (np. polisa ubezpieczeniowa);

 • będzie również możliwe posiadanie pisemnego oświadczenia nabywcy potwierdzającego, że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na rzecz nabywcy, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów; takie pisemne oświadczenie ma określać: datę wystawienia; nazwę lub imię i nazwisko oraz adres nabywcy; ilość i rodzaj towarów; datę i miejsce przybycia towarów; w przypadku dostawy środków transportu, numer identyfikacyjny środków transportu; oraz identyfikację osoby przyjmującej towary na rzecz nabywcy; zgodnie z rozporządzeniem nabywca ma dostarczyć sprzedawcy pisemne oświadczenie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa.

Mając na uwadze planowany pakiet zmian, już dziś warto zweryfikować aktualne mechanizmy rozliczeń/dokumentację gromadzoną w Państwa firmie. Istotne będzie zweryfikowanie potencjalnych obszarów wymagających zmian, aby móc je wdrożyć przed 2020 r. (zmiany prawdopodobnie będą wymagać współpracy również z zagranicznymi dostawcami / nabywcami).

MinFin jest na etapie analizowania wyników konsultacji, jednak można zakładać, że nie nastąpią znaczne zmiany kierunkowe w projekcie.

Potrzebujesz więcej informacji?

Ewa Guerri
Doradca podatkowy Accreo
Ewa.Guerri@accreo.pl

 

Słowa kluczowe: Accreo

Autor: Accreo Cena: Zawartość jest bezpłatna