Artykuł

Odpowiedzialny biznes w małych i średnich przedsiębiorstwach. Środki PARP dla MŚP na wdrożenie CSR

Streszczenie:Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła pierwszy nabór projektów w konkursie „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą starać się o bezzwrotne wsparcie finansowe do 100 000 zł na wdrożenie CSR.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest tematem coraz mocniej obecnym w polskim dyskursie na temat zarządzania. Rośnie liczba osób potrafiących wymienić przykłady dobrych praktyk, ale i nieodpowiedzialnych zachowań przedsiębiorstw. Równocześnie rynek obfituje w cały szereg rankingów, konkursów czy raportów. Przy bliższym spojrzeniu można dostrzec, że we wszystkich tych inicjatywach uczestniczą głównie największe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstw. Czy to oznacza, że CSR/zrównoważony rozwój jest tylko „dla tych dużych”? Nic bardziej mylnego.

Wychodząc z założenia, że CSR to filozofia prowadzenia biznesu, to „zobowiązanie organizacji do włączania aspektów społecznych i środowiskowych w proces podejmowania decyzji oraz wzięcie odpowiedzialności za wpływ podejmowanych decyzji i aktywności na społeczeństwo i środowisko” (ISO 26000, 2010r), oczywistym staje się, że dotyczy każdego. Zarówno firmy dużej, małej, mikro, jak i administracji rządowej, czy organizacji pozarządowej.

Deklaracje firm odnośnie osiąganych korzyści z CSR są spójne z założeniem, że budowa wspólnej wartości dla interesariuszy nie stoi w sprzeczności z generowaniem zysku dla akcjonariuszy. W myśleniu o zrównoważonym rozwoju konieczne jest podejście systemowe, dostrzeganie licznych współzależności. Przedsiębiorstwo by wygenerować przychód i zysk musi posiadać lojalnych klientów (spełniać ich oczekiwania), zwiększać efektywność działalności (np. zmniejszać zużycie surowców, stosować wydajne technologie), minimalizować koszty (np. opłaty środowiskowe), być innowacyjne (zwiększać motywację pracowników, prowadzić dialog z otoczeniem), czyli budować wartość dla interesariuszy.

Analizując działania polskich MSP w zakresie CSR, dostrzegamy w wielu przypadkach właśnie taki model działania. Przedsiębiorstwa te niejednokrotnie nie nazywają swoich działań CSR, lecz po prostu strategią, skupiając się na rzetelnym, długoterminowym budowaniu swojej przewagi konkurencyjnej i realizacji konkretnych projektów, rozwoju produktów i usług powiązanych mocno z ich codzienną działalnością. Wiele z takich przedsiębiorstw jest skupionych w GreenEvo - Akceleratorze Zielonych Technologii prowadzonym przez Ministerstwo Środowiska, bądź aktywnie pozyskuje zewnętrzne finansowanie na realizację działań oraz podbija rynki zagraniczne.

Aby zainspirować MŚP do działania, warto przywołać wyniki konkursu prowadzonego przez Forbes i PwC - „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju”. Już od pierwszej edycji konkursu (w ostatnim tygodniu kwietnia 2013 r. rusza już trzecia edycja), na blisko 80 zgłoszonych praktyk, aż 1/3 pochodzi rokrocznie od małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród ciekawych przykładów działań MSP warto wspomnieć o firmach Proflower, POL-SKÓR i PROTE.

Bardzo ciekawym przykładem wpływu filozofii zrównoważonego rozwoju na strategię przedsiębiorstwa i jego transformację jest firma Proflower działająca na rynku ogrodniczym, specjalizująca się w zakładaniu i pielęgnacji ogrodów. Generuje to ogromne ilości materiału zielonego (gałęzie, skoszona trawa, uschnięte rośliny etc), które w ramach usługi firma wywoziła. W sezonie wiosennym i jesiennym miesięcznie oznaczało to ok 10 kontenerów. Rozpoznano, iż wywóz nieczystości to jeden z największych kosztów firmy. Przeprowadzono próbę kompostowania całości odpadów zielonych. Już po pierwszym roku znacznie zmniejszyły się koszty funkcjonowania firmy dzięki budowie kompostowników, zaoszczędzone środki inwestowano w rozwój firmy (zakup nowych samochodów i zatrudnienie kolejnych pracowników). Po dwóch latach, w związku z powiększeniem się firmy i ilości klientów, konieczne było usprawnienie procesu kompostowania, przy zachowaniu ekologicznego podejścia (pracownicy firmy wykorzystywali go na własne potrzeby w swoich ogródkach). Dlatego zdecydowano się na wpuszczenie do kompostu dżdżownic kalifornijskich, które zwiększyły szybkość rozkładu kompostu z roku do 3-4 miesięcy, co umożliwiło przyjęcie większej ilości odpadów zielonych. Zatrudnienie przy kompostowaniu znalazły dodatkowe osoby. Zaczęto również sprzedaż workowanego kompostu. Obecnie kompostowanie stało się jednym z podstawowych elementów funkcjonowania firmy.

Nowatorska technologia HOT-MELT stworzona przez firmę POL-SKÓR wypiera z rynku tradycyjnie stosowane metody powlekania i laminacji, dające produkty o niewystarczającej jakości (nierównomierność naniesionej warstwy jak np. w metodzie proszkowej) lub przebiegające z wydzielaniem do środowiska substancji szkodliwych(met. płomieniowa). Metody te charakteryzują się również wysoką energochłonnością i większą ilością odpadów. Zastosowanie nowatorskiej technologii HOT-MELT, pozwala uzyskać przyjazne środowisku i człowiekowi materiały o różnorodnych właściwościach, ale także wysokich standardach, jednorodnych parametrach i niezmiennej, wysokiej jakości. Korzyścią, zarówno dla firmy jak i klienta, są oszczędności w opłatach środowiskowych gdyż proces odbywa się bez emisji do środowiska substancji szkodliwych. Klient dostaje gotowy produkt może wyeliminować w swojej produkcji etap łączenia poszczególnych elementów, odbywający się często z użyciem klejów rozpuszczalnikowych. Pozwala to na zmniejszenie opłat z tym związanych oraz skrócenie czasu produkcji i redukcję jej kosztów.

Ekspansywna gospodarka doprowadziła do naruszenia równowagi w ekosystemach wodnych, w skutek czego około 70% jezior w Polsce ulega degradacji i wymaga rekultywacji. Skalę problemu odzwierciedla Dyrektywa Wodna, która zobowiązuje Polskę do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do poprawy stanu tych wód do 2015 r. Podejmowane do tej pory przez różne podmioty i instytucje działania nie gwarantowały przywrócenia równowagi biologicznej a jedynie osłabiały niekorzystne zjawiska zachodzące w tych zbiornikach. Odpowiedzią Spółki PROTE jest jedyna w Polsce i na świecie kompleksowa metoda rekultywacji jezior polegająca na przywróceniu równowagi biologicznej w całym ekosystemie, dająca pozytywny i trwały efekt ekologiczny. Realizacja tego procesu możliwa jest dzięki skonstruowanej i opatentowanej przez PROTE specjalistycznej jednostce pływającej – PROTEUS. Uzyskanie efektu w postaci wzrostu przezroczystości wody pozwala na rozwój roślinności wodnej, poprawę warunków tlenowych oraz wzrost bioróżnorodności.

Powyższe przykłady pokazują, że MSP bazując na swoich podstawowych kompetencjach tworzą innowacyjne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju, generując równocześnie wartość dla siebie. Mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą teraz do 20 maja aplikować o 100 000 zł na wdrożenie CSR w 3 obszarach: środowisko naturalne, relacje z personelem, zaangażowanie społeczne. Warto sprawdzić jakie rodzaje projektów mogą otrzymać dofinansowanie. MŚP mogą sfinansować ze środków PARP zakup usług doradczych od doradców CSR wpisanych do bazy prowadzonej przez PARP, audyt, badania i analizy produktów oraz procesów produkcyjnych lub usługowych, certyfikację produktu, procesu lub usługi, działania informacyjno-promocyjne, inwestycje w rzeczowe składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne.

Więcej informacji: http://csr.parp.gov.pl lub poprzez kontakt:

Paulina Kaczmarek, Assistant manager, PwC
(tel. +48 519507 416, paulina.kaczmarek@pl.pwc.com)

Łukasz Makuch, CSR coordinator, PwC
(tel. +48 519 506 957, mail: lukasz.makuch@pl.pwc.com)

Autor: PWC Data publikacji: 2013-04-23 Ilość stron: 1 Cena: 0