Artykuł

Nowelizacja Prawa energetycznego – nowe formy aktywności podmiotów sektora energetycznego

Streszczenie:17 października 2013 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981).

Zmiany wynikają z konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r., w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla (tzw. Dyrektywa CCS). Nowe regulacje weszły w życie 24 listopada 2013 r. i są kolejnym etapem prac związanych z wdrożeniem do polskiego ustawodawstwa postanowień pakietu energetyczno-klimatycznego. Jednocześnie, pociągają za sobą zmiany w ustawie Prawo energetyczne, w tym m.in. wprowadzenie instytucji operatora systemu transportowego, regulacje przesyłania dwutlenku węgla oraz rozszerzenie kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne wynika z konieczności dostosowania tej regulacji do zmian wprowadzonych do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U.2013 poz.672), wprowadzających nowych rodzaje działalności koncesjonowanej w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania kompleksów podziemnego składowania CO2 oraz podziemne składowanie CO2.

Wśród kluczowych zmian, polegających na rozszerzeniu zakresu przedmiotowego prawa energetycznego warto wskazać:

  • wprowadzenie instytucji operatora systemu transportowego (OST) , który to zajmować się będzie przesyłaniem CO2, a także będzie odpowiedzialny za ruch sieciowy sieci transportowej CO2, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tej sieci, jej eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę.
  • dodanie Rozdziału 2b pt. „Przesyłanie dwutlenku węgla” - zgodnie z nowym art. 11m ust. 1 przesyłanie dwutlenku węgla odbywać się będzie po uprzednim przyłączeniu do sieci transportowej CO2 na podstawie umowy o świadczenie usług przesyłania CO2
  • określenie minimalnych wymagań dotyczących postanowień umowy o świadczenie usług przesyłania CO2, w tym postanowienia dotyczące ilość przesyłanego CO2 w podziale na okresy umowne, miejsce dostarczenia CO2 do sieci transportowej i jego odbioru z sieci, stawki opłat stosowane w rozliczeniach oraz warunki wprowadzania zmian tych stawek oraz parametry techniczne i jakościowe przesyłanego CO2.
  • rozszerzenie kompetencji Prezesa URE - będzie właściwy m.in. w sprawach wyznaczania OST na czas określony oraz w sprawach dotyczących przyłączania zainteresowanych do sieci OST.

OST zobowiązany będzie zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci transportowej CO2, w tym połączeń transgranicznych. Jednym z zadań będzie również zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania sieci, zdolności przesyłowych i dostępu do infrastruktury – sieci.

Przedsiębiorcy zainteresowani przyłączeniem do sieci transportowej CO2, podobnie jak w przypadku przyłączeń do systemu elektroenergetycznego, będą musieli wystąpić o określenie warunków przyłączenia uiszczając odpowiednio skalkulowaną opłatę.

Działalność koncesjonowana w postaci transportu i składowania CO2 pozwoli na nowe formy aktywności podmiotów sektora energetycznego, takie jak poszukiwanie i rozpoznawanie kompleksów podziemnego składowania, podziemne składowanie oraz transport CO2.W przypadku zainteresowania taką działalnością konieczne będzie dopełnienie szeregu procedur administracyjno–prawnych, w tym uzyskania koncesji, co zostanie uregulowane w ramach zmian ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

Autor: Wierzbowski Eversheds Data publikacji: 2013-11-29 Ilość stron: 1 Cena: 0