Artykuł

Nowe obowiązki dla spółek w ustawie o KRS

Streszczenie:

W dniu 15.03.2018 r. weszła w życie ustawa z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 398). Obok elektronicznych sprawozdań finansowych ustawa wprowadziła kolejną nowość – nałożyła na spółki obowiązki w zakresie przekazywania sądowi rejestrowemu adresów określonych kategorii osób.

Obowiązek zgłaszania adresów osób reprezentujących spółkę wraz z oświadczeniem o zgodzie na powołanie

Zgodnie z nowym art. 19a ust. 5 UKRS, do wniosku o wpis do rejestru osób reprezentujących podmiot (członków zarządu), likwidatorów oraz prokurentów należy dołączyć oświadczenie takich osób o wyrażeniu zgody na powołanie, oraz wskazać ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Spółki figurujące w rejestrze mają obowiązek złożyć takie oświadczenie wraz z pierwszym wnioskiem składanym do sądu rejestrowego, jednak nie później niż 18 miesięcy od wejścia zmiany UKRS w życie (tj. do 15 września 2019 r.), chyba, że dane adresy do doręczeń znajdują się w aktach rejestrowych.

Ponadto, zgodnie z art. 19a ust. 5b UKRS, każdą zmianę adresu do doręczeń osób wskazanych w ust. 5 należy przedstawić sądowi rejestrowemu wraz z oświadczeniem wskazanym powyżej. Zgłoszenie zmian nie podlega opłacie sądowej. Zgłoszenia mogą być składane przez podmiot wpisany do KRS lub przez osoby, które są zobowiązane do przekazywania i aktualizowania swoich adresów do doręczeń.

Obowiązek zgłaszania adresów osób uprawnionych do powołania zarządu

Nowy przepis art. 19a ust. 5d UKRS wprowadził obowiązek złożenia listy obejmującej nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku, gdy wspólnikiem jest osoba prawna (np. spółka zagraniczna), należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę.

Spółki figurujące w rejestrze mają obowiązek złożyć taką listę przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, jednakże nie później niż 18 miesięcy od momentu wejścia w życie zmian UKRS (tj. do 15 września 2019 r.)

Również w tym przypadku każdą zmianę adresu do doręczeń osób wskazanych w ust. 5d należy przedstawić sądowi rejestrowemu wraz z oświadczeniem wskazanym powyżej. Zgłoszenie zmian nie podlega opłacie sądowej. Zgłoszenia mogą być składane przez podmiot wpisany do KRS lub przez osoby, które są zobowiązane do przekazywania i aktualizowania swoich adresów do doręczeń.

Podsumowanie

W uzasadnieniu do projektu ustawy z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 398) wskazano, iż w dotychczasowej praktyce sądów rejestrowych powszechnym problemem było nieskuteczne doręczanie wezwań do członków organów spółek oraz osób uprawnionych do ich reprezentacji. Powodowało to między innymi, że w przypadku postępowań przymuszających sąd rejestrowy musiał ustalać aktualne adresy osób, na które nałożono grzywnę, co nie zawsze pozwalało na skuteczne doręczenie postanowień członkom organów i umożliwienie im zaskarżenia takiego orzeczenia, a ponadto generowało koszty po stronie sądu.

Do chwili zgłoszenia zmiany adresu doręczenia będą dokonywane przez sąd rejestrowy na dotychczasowy adres przekazany do akt rejestrowych. Z przepisów kodeksu postępowania cywilnego wynika, że w razie niemożności doręczenia pisma procesowego (orzeczenia) z uwagi na niezgłoszenie oświadczenia o zmianie adresu do doręczeń, pozostawiane ono będzie w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że inny adres do doręczeń lub miejsce zamieszkania i adres będą sądowi znane.

Przekazywane sądowi rejestrowemu adresy nie są wpisywane do rejestru lecz jedynie gromadzone w aktach rejestrowych spółki. Należy jednak pamiętać, że akta te są jawne. Zgodnie z art. 10 ust. 1 UKRS każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do KRS, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Autor: dr Anna Rataj, radca prawny, Senior Associate w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

 

Słowa kluczowe: Taylor Wessing

Autor: Taylor Wessing Cena: Zawartość jest bezpłatna