Artykuł

Możliwość dochodzenia zwrotu nienależnie pobranej w Niemczech opłaty transportowej w latach 2018-2020

Streszczenie:

Dotychczasowy sposób obliczania opłat drogowych w Niemczech został zdewastowany przez wyrok TSUE. Niemiecki Rząd Federalny musi liczyć się ze zwrotami kosztów na rzecz spedytorów.

Dnia 28 października 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uchylił obowiązujące stawki opłat drogowych dla ciężarówek w Niemczech. Na tej podstawie możliwe jest dochodzenie roszczeń o zwrot części uiszczonych nienależnie opłat drogowych od ciężarówek.

Niemcy zostały zobowiązane do zwrotu kwoty odpowiadającej 3,8% lub 6% wysokości niesłusznie zapłaconej opłaty drogowej, uwzględniającej koszty utrzymania policji drogowej. Zgodnie z dyrektywą 1999/62 z 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, opłata drogowa mogła uwzględniać różne elementy związane z utrzymaniem i rozwojem danej sieci infrastruktury drogowej (np. koszty infrastruktury, koszty budowy, eksploatacji), ale nie mogła zawierać w sobie kosztów utrzymania policji drogowej.

W jaki sposób można odzyskać pieniądze?

Przedsiębiorcy mogą obecnie samodzielnie złożyć wniosek o zwrot opłaty drogowej w Federalnym Urzędzie Transportu Towarowego (BAG). Jednakże z uwagi na znaczny formalizm postępowania, rekomendowanym sposobem jest skorzystanie z pomocy w zakresie chociażby weryfikacji dokumentów i występowania o zwrot nadpłaconych kwot. Należy pamiętać, że wniosek o zwrot nienależnej części opłaty należy wcześniej opłacić.

W przypadku odrzucenia wniosku, można dochodzić zwrotu opłaty w sądzie.  

Do kiedy można składać wnioski?

Roszczenie o zwrot opłat przedawnia się z upływem trzech lat. Obecnie można występować o zwrot opłat od czerwca 2018 roku.

Prawnicy kancelarii Bird & Bird świadczą pomoc prawną związaną z formalnościami i procedurą dotyczącą odzyskiwania opłaty drogowej.  Zapraszamy do kontaktu.

Autorzy:

Barbara Klimczyk, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Bartosz Mazurek, Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Autor: Bird & Bird Cena: free