Artykuł

Firmy amerykańskie kluczowym inwestorem tworzącym blisko 220 tys. miejsc pracy w Polsce

Streszczenie:

Raport KPMG w Polsce i Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce pt. „Inwestycje amerykańskie w Polsce. Partnerstwo dla sukcesu na kolejne 100 lat!”

Firmy ze Stanów Zjednoczonych należą do czołówki zagranicznych inwestorów w Polsce. Szacuje się, że tworzą 220 tys. miejsc pracy, w których przeciętne wynagrodzenie jest wyższe niż średnia dla całej gospodarki. Wartość amerykańskich inwestycji w Polsce według AmCham szacowana jest na 130 mld zł. Polska jest największym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem amerykańskich inwestycji, które w 2016 roku były skoncentrowane głównie w branży usługowej, w tym przede wszystkim w sektorze centrów usług wspólnych. Wymiana handlowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi w 2016 roku przekroczyła 43 mld zł – wynika z raportu KPMG i Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Amerykańskie firmy działające w Polsce zatrudniają 220 tys. osób

Amerykańskie firmy obecne w Polsce działają we wszystkich najważniejszych sektorach gospodarki. Najwięcej miejsc pracy generują jednak w przetwórstwie przemysłowym oraz usługach. Osiemdziesiąt firm produkcyjnych, członków Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham), posiada w sumie ponad 150 fabryk nad Wisłą. Polska od wielu lat pozostaje bardzo ważnym miejscem lokowania amerykańskich centrów usług wspólnych. W 2017 roku pracowało w nich ponad 73 tys. osób. Ponad połowa amerykańskich przedsiębiorstw działających w Polsce zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, co dziesiąta firma znajduje się w województwie dolnośląskim, a 8% przedsiębiorstw ma siedzibę w województwie śląskim. Firmy z kapitałem amerykańskim są jednymi z największych zagranicznych pracodawców – wg szacunków AmCham zatrudniają obecnie 220 tys. osób. W 2015 roku całkowita kwota wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorstwa z USA działające w Polsce wyniosła blisko 19,5 mld zł (5 mld dol.) czyli średnio prawie 7,8 tys. zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jednego pracownika.

Od lat 90., czyli od momentu gdy kapitał zza Atlantyku zaczął napływać szerokim strumieniem do Polski, działalność amerykańskich firm stała się jednym z filarów polskiej gospodarki. W 2015 roku w amerykańskich przedsiębiorstwach pracowało ponad 210 tys. osób, a obecnie szacuje się, że liczba ta wynosi już 220 tys. Co istotne, średnie wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w firmie amerykańskiej przewyższa średnią dla całej gospodarki – mówi Stacy Ligas, partner i szef sektora finansowego w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Wymiana handlowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi przekracza 43 mld zł

W 2016 r. Polska wyeksportowała towary o wartości 20 mld zł, nabyła zaś produkty o łącznej wartości 23,4 mld zł. Wśród najpopularniejszych towarów sprowadzonych zza Atlantyku znajdują się maszyny i urządzenia mechaniczne, statki powietrzne, przyrządy optyczne i pomiarowe oraz pojazdy nieszynowe. Polska najczęściej eksportuje do Stanów Zjednoczonych maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt RTV oraz meble. Z danych Bureau of Economic Analysis wynika, że Polska jest największym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem wartości amerykańskich inwestycji. Amerykańska Izba Handlowa w Polsce szacuje ich wartość po I kwartale 2018 r. na 130 mld zł.

Polska jest silną gospodarką i znaczącym graczem w Unii Europejskiej. Wyzwania, które stoją przed Polską, nie różnią się od tych, które dotyczą innych krajów Unii, czy nawet Stanów Zjednoczonych. Co więcej, w dziedzinach takich jak bankowość czy telekomunikacja, to Polska jest bardziej nowoczesna niż Stany Zjednoczone, dla który zmiana systemowa jest często znacznie trudniejsza niż wprowadzanie najnowszych systemów w Polsce. Dzisiaj Polska żyje start-upami i nowoczesną technologią, tak jak inne gospodarki tego świata – mówi Dorota Dąbrowska-Winterscheid, dyrektor zarządzająca w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce.

Co piąta badana amerykańska firma posiada ponad 500 partnerów biznesowych w Polsce

Obecność amerykańskich firm inwestujących w Polsce liczy już kilkadziesiąt lat. Prawdziwy boom inwestycyjny zaczął się jednak po 1989 r., a przedsiębiorstwa z amerykańskim kapitałem należały do pionierów zagranicznych inwestorów w Polsce. Przeważający odsetek ankietowanych firm, będących członkami AmCham, rozpoczął działalność w Polsce poprzez inwestycję typu greenfield (41% wskazań), a więc stawiając zakład na terenie niezabudowanym, bez dostępnej infrastruktury. Mniej popularnymi metodami wejścia na polski rynek było przejęcie lokalnej firmy (15% wskazań), współpraca typu joint venture (10%) lub utworzenie nowej spółki (9%). Wśród najczęściej wymienianych powodów rozpoczęcia działalności w Polsce znalazło się znaczenie lokalnego rynku zbytu dla produktów lub usług oferowanych przez te firmy (54% wskazań). Podobną rolę odgrywała również międzynarodowa strategia rozwoju przedsiębiorstwa (53% wskazań). Amerykańskie przedsiębiorstwa w Polsce najczęściej współpracują z nie więcej niż 50 rodzimymi firmami. Warto jednak zaznaczyć, że co piąty inwestor ze Stanów Zjednoczonych posiada relacje z ponad 500 lokalnymi partnerami biznesowymi – co świadczy o silnych powiązaniach gospodarczych.

Nasi inwestorzy odgrywają kluczową rolę, wspierając Polskę w osiąganiu wysokich stóp wzrostu, rozwijaniu nowych sektorów oraz w tworzeniu silnej bazy pracowniczej i przyszłych możliwości. Wiele polskich firm jest dla naszych członków ważnymi partnerami nie tylko na rynku lokalnym, ale także w łańcuchach wartości i dostaw na całym świecie – mówi Tony Housh, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Co trzecia ankietowana amerykańska firma prowadzi działalność B+R w Polsce

Blisko co trzecia amerykańska firma biorąca udział w badaniu zadeklarowała działalność w obszarze B+R. W co czwartej badanej firmie w działach badawczo-rozwojowych pracuje ponad 100 osób, a w co dziesiątej – więcej niż 500. Przeszło połowa amerykańskich przedsiębiorstw przeznacza na działalność B+R więcej niż 10 mln zł. Dominującym obszarem innowacyjnych przedsięwzięć są prace związane z technologią informacyjną. Popularne są również projekty dotyczące rozwoju produktu oraz badania kliniczne. Ankietowane przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych aktywnie współpracują również ze szkołami i uczelniami. Aż 64% firm zadeklarowało, że współpracuje z jednostkami edukacyjnymi, a taka współpraca polega najczęściej na oferowaniu praktyk dla najzdolniejszych uczniów i studentów. Co czwarta firma stworzyła własne, dedykowane programy edukacyjne. 20% ankietowanych współpracuje z polskimi uczelniami wyższymi przy opracowywaniu wspólnych programów nauczania, nadając studiom praktyczny wymiar. Warto również zaznaczyć,
że 13% inwestorów z USA realizuje z polskimi uczelniami wspólne programy w zakresie B+R lub transferu technologii, co jest jednym z kluczowych kryteriów w obszarze powodzenia projektów innowacyjnych.

71% amerykańskich inwestorów w Polsce angażuje się w programy CSR lub dobroczynne

Większość amerykańskich firm wspiera lokalne społeczności oraz potrzebujących w ramach działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) – aż 71% ankietowanych potwierdziło swoją aktywność w tym obszarze. Najpopularniejszymi formami działalności CSR-owej jest współpraca  wspieranie wybranych fundacji. Szczególną popularnością cieszy się zbieranie datków dla potrzebujących w ramach znanych, ogólnopolskich akcji charytatywnych. Największe przedsiębiorstwa realizują działania CSR najczęściej w ramach własnych fundacji. Badanie wskazuje również, że amerykańskie przedsiębiorstwa można uznać za dbające o parytet płci. W blisko 4 na 10 ankietowanych firmach z amerykańskim kapitałem kobiety stanowią około połowy wszystkich pracowników, a w blisko co trzecim przedsiębiorstwie pracuje ich więcej niż 60%. W przypadku stanowisk kierowniczych kobiety stanowią około połowy kadry zarządzającej w blisko co trzeciej firmie.

Działalność amerykańskich firm to nie tylko nowe miejsca pracy. Jak wynika z przeprowadzonego badania, podmioty te współpracują aktywnie z uczelniami i szkołami, inwestują w obszar badawczo-rozwojowy oraz prowadzą działalność CSR-ową. Przeszło połowa ankietowanych amerykańskich przedsiębiorstw przeznacza na działalność B+R więcej niż 10 mln zł. Dzięki temu przyczyniają się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki oraz podnoszą etyczne standardy prowadzenia biznesu – mówi Stacy Ligas, partner i szef sektora finansowego w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

40% firm z USA zamierza rozwijać w Polsce nowe biura sprzedaży i marketingu

Amerykańscy inwestorzy, którzy wzięli udział w badaniu, uznali, że największym wyzwaniem jest nadążenie za zmieniającymi się przepisami (71% wskazań). Aż 86% ankietowanych firm wskazało, że jest im trudno lub średnio trudno znaleźć pracowników. Największą przeszkodą w ich rekrutacji jest mała dostępność chętnych lub zbyt wysokie wymagania płacowe. W najbliższym czasie 40% amerykańskich firm zamierza otwierać nowe biura sprzedaży i działy marketingu w Polsce. Niecałe 30% zainwestuje w centra usług wspólnych, natomiast co piąta firma przymierza się do otwarcia działu badań i rozwoju. Prawie tyle samo przedsiębiorstw, nie zrażając się rosnącymi problemami ze znalezieniem pracowników, planuje otwarcie nowych zakładów produkcyjnych i centrów dystrybucyjnych.

Raport w wersji elektronicznej, można pobrać ze strony kpmg.pl

O BADANIU:
Raport pt. „Inwestycje amerykańskie w Polsce. Partnerstwo dla sukcesu na kolejne 100 lat!” jest najnowszą publikacją przygotowaną przez KPMG w Polsce we współpracy z Amerykańską Izbą Handlową w Polsce (AmCham). Powstał na podstawie badania przeprowadzonego na grupie amerykańskich firm działających na polskim rynku. Zostało przeprowadzone metodą wywiadów internetowych CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview) na próbie 142 amerykańskich przedsiębiorców. Badanie zostało przeprowadzone w okresie styczeń-luty 2018 roku. Celem badania było poznanie genezy lokalizacji inwestycji w Polsce, działalności badawczo-rozwojowej oraz działań w zakresie CSR, struktury zatrudnienia i sposobu wejścia na rynek. Badanie miało również na celu poznanie profili działalności inwestorów amerykańskich w Polsce, ich planów na przyszłość, największych wyzwań i ryzyk, z jakimi mierzą się na co dzień.

 

 

Słowa kluczowe: KPMG, raport KPMG

Autor: KPMG Cena: Zawartość jest bezpłatna