Artykuł

BREXIT: Brytyjskie firmy jednak bez przedstawiciela podatkowego w Polsce

Streszczenie:

Brexit spowodował konieczność zdefiniowania na nowo relacji podatkowych między podatnikami z Wielkiej Brytanii a podatnikami z Unii Europejskiej. Jednym ze skutków odłączenia się Wielkiej Brytanii od Wspólnoty była konieczność ustanowienia przez podmioty gospodarcze działające biznesowo w Polsce przedstawiciela podatkowego.

Kim jest przedstawiciel podatkowy VAT?

Jak wynika z ustawy VAT, instytucja przedstawiciela podatkowego ma na celu zagwarantowanie wywiązywania się przez podmiot z ciążących na nim zobowiązań podatkowych i prawidłowego ich rozliczania. Podmiot taki odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowiązania podatkowego, które rozlicza w imieniu i na rzecz podatnika.

Co istotne, przedstawicielem podatkowym może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna lub jednostka niemająca osobowości prawnej, która spełnia określone w ustawie VAT warunki, w tym m.in.:

•    musi posiadać siedzibę działalności gospodarczej w Polsce,
•    musi być zarejestrowana jako podatnik VAT czynny (w niektórych przypadkach jako podatnik VAT-UE),
•    przez ostatnie 24 miesiące nie może zalegać z wpłatami poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie w każdym podatku odpowiednio 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach,
•    przez ostatnie 24 miesiące nie może być prawomocnie skazana na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy za popełnienie przestępstwa skarbowego (dotyczy osoby fizycznej będącej podatnikiem lub w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi – osoby będącej wspólnikiem spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, członkiem władz zarządzających, głównym księgowym),
•    musi być uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Kto musi ustanowić przedstawiciela podatkowego?

Przedstawiciela podatkowego ma obowiązek ustanowić podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny (zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy VAT). W związku z powyższym, obowiązek ten dotyczy zasadniczo podmiotów z państw trzecich, prowadzących działalność opodatkowaną VAT w Polsce.

BREXIT a przedstawiciele podatkowi dla firm z Wielkiej Brytanii

Z początkiem 2021 roku przed obowiązkiem ustanowienia przedstawiciela podatkowego stanęły podmioty gospodarcze z Wielkiej Brytanii, które są aktywne biznesowo w Polsce. W związku z Brexitem stały się one bowiem automatycznie podatnikami z państwa trzeciego (tj. spoza Unii Europejskiej). O takim obowiązku informowało Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej.

Firmy z Wielkiej Brytanii jednak bez przedstawiciela podatkowego

Problem ten został więc dostrzeżony przez resort finansów, wskutek czego w Dzienniku Ustaw z 25 lutego 2021 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie regulujące tę kwestię. Zgodnie z nowymi zasadami, firmy spoza Unii Europejskiej nie muszą ustanawiać przedstawiciela podatkowego do rozliczeń VAT, pod warunkiem posiadania siedziby działalności gospodarczej na terytorium Królestwa Norwegii lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tj. państw, z którymi została zawarta umowa w zakresie współpracy administracyjnej, zwalczania oszustw i dochodzenia należności w obszarze VAT.
 

Co ważne, rozporządzenie to weszło w życie z dniem następującym po dniu opublikowania w Dzienniku Ustaw i ma moc wsteczną obowiązywania, tj. od 1 stycznia 2021 r.

 

Autor: BC Advanced Solutions Sp. z o.o. Cena: free