Artykuł

6 na 10 producentów motoryzacyjnych zwiększy swoje przychody w ciągu 6 m-cy

Streszczenie:

Badanie KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego pt. „Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych”.

Wskaźnik nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku osiągnął najwyższą do tej pory wartość 86/100 dla oceny bieżących nastrojów. Respondencji znacznie ostrożniej oceniają przyszłość branży w ciągu 12 miesięcy. Chociaż i w tym obszarze przeważają oceny pozytywne i wskaźnik osiągnął wartość 53/100. Przedstawiciele sektora motoryzacyjnego prognozują wzrost poziomu produkcji w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Wśród największych wyzwań dla branży znalazły się m.in. nowe regulacje prawne, koszty pracy oraz dostęp do pracowników produkcyjnych i technicznych.

Jak wynika z badania KPMG i PZPM 71% menedżerów firm dystrybuujących oraz 82% menedżerów firm produkujących pojazdy, zabudowy i części samochodowe pozytywnie ocenia obecną sytuację branży motoryzacyjnej. W porównaniu z grudniową edycją badania wskaźnik zadowolenia wzrósł w obu grupach – o 7 punktów wśród przedstawicieli firm produkcyjnych oraz o 9 punktów w grupie menedżerów firm dystrybucyjnych.

Sumaryczny wzrost pozytywnych ocen obecnej sytuacji branży motoryzacyjnej przez menedżerów firm dystrybuujących oraz menedżerów firm produkujących pojazdy, zabudowy i części samochodowe cieszy, ponieważ świadczy o względnym ustabilizowaniu naszej gospodarki. Należy jednak zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy, którzy deklarują zwiększenie poziomu produkcji (76%), poziomu eksportu (47%) i zatrudnienia (43%) równolegle wykazują zaniepokojenie o wciąż niewystarczający dostęp do wykwalifikowanej kadry, jak i pracowników produkcyjnych, wzrost kosztów pracy i nowe regulacje prawne, mające wpływ na całą branżę motoryzacyjną i jej otoczenie – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Dobre perspektywy polskiej gospodarki

Przedstawiciele producentów są optymistyczni w kwestii prognoz na najbliższy rok. Ponad 1/4 jest zdania, że w ciągu następnych 12 miesięcy sytuacja sektora się poprawi. W obu grupach przeważa jednak opinia, że w najbliższej przyszłości sytuacja w branży będzie stabilna i nie ulegnie wyraźnym zmianom – tak twierdzi 55% menedżerów z firm produkcyjnych i 50% z firm dystrybucyjnych.

Jak wynika z badania KPMG i PZPM, przedstawiciele producentów i dystrybutorów firm motoryzacyjnych nie spodziewają się również większych zmian sytuacji gospodarczej w kraju. 58% dystrybutorów i 64% producentów uważa, że sytuacja gospodarcza Polski pozostanie bez zmian w ciągu następnych 12 miesięcy.

Menedżerowie firm dystrybucyjnych optymistycznie o sprzedaży

Ponad połowa menedżerów firm dystrybucyjnych wskazała, że w ciągu następnych 6 miesięcy zwiększy poziom sprzedaży (53%), a także poziom zatrudnienia (44%). Jednocześnie 60% dystrybutorów w ciągu kolejnych 6 miesięcy planuje utrzymać obecną liczbę serwisów, a 53% obecną liczbę salonów.

Pomimo iż ponad połowa menedżerów firm dystrybuujących pojazdy i części samochodowe deklaruje, że ich firma w ciągu następnych 6 miesięcy zwiększy poziom sprzedaży w ujęciu ilościowym, nie przekłada się to na prognozowany wzrost przychodów, na który wskazało zaledwie 37% respondentów. Do takiej sytuacji przyczynić się może ograniczony dostęp do pracowników technicznych oraz koszty pracy, które są najważniejszym wyzwaniem w ciągu najbliższego pół roku dla odpowiednio 78% i 64% badanych – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Nowe regulacje i dostęp do pracowników produkcyjnych i technicznych wyzwaniem dla branży motoryzacyjnej

Aż 76% producentów – pojazdów, zabudów lub części zamiennych – wśród największych wyzwań dla branży w ciągu następnych 6 miesięcy wymieniła nowe regulacje prawne. Na drugim miejscu znalazł się dostęp do pracowników produkcyjnych (67%), natomiast dla ponad 60% respondentów wyzwaniem są koszty pracy.

Wyzwaniem dla dystrybutorów jest, podobnie jak w poprzedniej edycji badania, dostęp do pracowników technicznych (78%), koszty pracy (64%), a także nowe regulacje prawne (44%).

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl lub pzpm.org.pl

O RAPORCIE:
Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w czerwcu 2018 r. Jego celem było poznanie opinii kadry zarządzającej firm motoryzacyjnych na temat bieżącej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 64 respondentów.

 

Słowa kluczowe: KPMG, raport KPMG

Autor: KPMG Cena: Zawartość jest bezpłatna