Wydarzenie w przeszłości

Jak skutecznie przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy?

22 listopada 2019r. członkowie grupy HR firm członkowskich BPCC spotkali się z ekspertami prawa pracy z Kancelarii Bird&Bird, mec. Karoliną Stawicką, mec. Pauliną Grotkowską i Michałem Zabostem na spotkaniu poświęconym procedurom antymobbingowym.

Rozwinięte procedury antymobbingowe w firmie to dzisiaj nie tylko rynkowy standard, dopełnienie obowiązków prawnych, ale też dowód na odpowiedzialną kulturę organizacyjną. Pozwalają one również skutecznie zarządzić ryzykiem reputacyjnym.

O ile dyskryminacja czy molestowanie mogą dotyczyć szerokiego spektrum osób – kandydatów, byłych pracowników czy kontraktorów, o mobbingu w sensie  kodeksowym możemy mówić tylko w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. To nie jedyna różnica między tymi zjawiskami – sam mobbing jest w kodeksie pracy zjawiskiem dość wąskim – musi być długotrwały, intencjonalny, skierowany wobec konkretnego pracownika i musi mieć charakter osobistej niechęci mobbera do ofiary. Przygotowując procedury antymobbingowe warto pamiętać o tym, że często przy oskarżeniach o mobbing okazuje się potem, że przesłanki nie są spełnione, a reputacja firmy już ucierpiała, bo podmiot obwieścił, że pochyla się nad zgłoszonym przypadkiem mobbingu.

Ofiarą mobbingu może paść każdy pracownik – niezależnie czy  jest podwładnym, czy szefem i czy odbywa się to w relacji z innym pracownikiem firmy, czy na przykład z klientem. Trzeba jednak pamiętać, że mobbing nie może być stwierdzony na podstawie subiektywnych wrażeń, ale obiektywnych kryteriów, które tak samo oceniłaby również osoba niezaangażowana osobiście w sprawę. Trzeba również uważać na fakt, że zdarza się, że osoby zgłaszające mobbing same się go dopuszczają, a oskarżenie traktują jako rodzaj asekuracji.

O jakich zachowaniach możemy mówić w przypadku mobbingu? Rozciągają się one na kilka obszarów. Po pierwsze jest to komunikacja – ciągła niekonstruktywna krytyka, również w sytuacjach publicznych. Po drugie – relacje społeczne, w których mobber unika rozmów z ofiarą, izoluje ją i – zwłaszcza gdy jest przełożonym – nie okazuje dorozumianej zgody na kontakt współpracowników z ofiarą. Po trzecie może cierpieć reputacja ofiary – gdy jest ona wyśmiewana, szkalowana czy kiedy jej kompetencje są umniejszane. Po czwarte mobbing może wpływać na zakres zlecanych zadań – niezlecanie ich w ogóle lub zlecanie zadań niemożliwych do wykonania albo odbieranie zadań w trakcie, by ktoś inny mógł otrzymać gratulacje za wykonanie całości. Po piąte, mobbing może odbijać się na zdrowiu pracownika, zarówno poprzez chroniczny negatywny stres, jak i zastraszanie przemocą fizyczną wprost. Zwykle jest to jednak kombinacja tych czynników.

Eksperci Bird&Bird omówili możliwe środki, po które może sięgnąć ofiara, jak i rozwiązania dla pracodawców, m.in. Komisję Antymobbingową – jak ją powoływać, kto może być jej członkiem i jak zachować balans perspektyw, aby sprawa mogła być rozstrzygnięta w sposób obiektywny. Nawet jeśli nie każde oskarżenie kończy się stwierdzeniem mobbingu, trzeba reagować na każde zgłoszenie – pamiętając nie tylko o wellbeingu pracowników czy reputacji firmy, ale też o tym, że pracownik ma prawo nie tylko do procesu przed sądem pracy, ale również do cywilnego procesu o naruszenie dóbr osobistych. Najważniejszym aspektem jest jednak proaktywne budowanie środowiska, w którym mobbing po prostu nie będzie miał szansy wystąpić.

Zarówno wewnętrzne działy HR, działy prawne, jak i zewnętrzni doradcy prawa pracy mają wiele narzędzi, żeby takim sytuacjom zapobiec i reagować na wczesnym etapie – przede wszystkim za pomocą miękkich działań HR-owych, ale też dobrze spisanych polityk wewnętrznych, kodeksu etycznego i polityki dot. konfliktu interesów. Oskarżenia o mobbing bardzo często zazębiają się bowiem z prywatnym życiem pracowników, w które pracodawca ingerować nie może, jednak za pomocą dobrej polityki dot. konfliktu interesów może reagować na przenoszenie relacji z życia prywatnego na życie zawodowe na odpowiednio wczesnym etapie.

W procedurach antymobbingowych jak i oskarżeniach o mobbing niezwykle ważne jest zachowanie bezstronności, dlatego na każdym etapie warto zasięgnąć ekspertyzy i włączyć w postępowanie zewnętrznych doradców z zakresu prawa pracy. 

Keywords BPCC
Policy Groups
2019-11-22, 09:30

Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, Warszawa
Organizator: BPCC, Kancelaria Bird& Bird