Wydarzenie w przeszłości

BPCC Kraków o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w centrach usług wspólnych

17 listopada krakowski oddział Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej zorganizował spotkanie Grupy Roboczej ds. HR Wirtualne Contact Centre: innowacyjne rozwiązania; wsparcie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy; korzyści dla pracodawców w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Partnerami tego wydarzenia byli UBS Poland Service Centre oraz Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Gościem specjalnym spotkania była Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Wydarzenie, które zgromadziło ponad 40 przedstawicieli krakowskich centrów usług wspólnych, uczelnianych biur osób niepełnosprawnych oraz organizacji pozarządowych zostało otwarte wystąpieniem wprowadzającym Urszuli Kwaśniewskiej, dyrektor krakowskiego oddziału Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. Zaznaczyła ona w nim, że kwestie związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych nie powinny być postrzegane jedynie w kategorii potencjalnych korzyści dla pracodawców czy niepełnosprawnych. Podkreśliła, jak istotny jest sam aspekt społeczny odnoszący się bezpośrednio do możliwie najpełniejszego włączenia osób niepełnosprawnych do funkcjonowania w społeczeństwie.

Po uwagach wprowadzających nadeszła kolej na prezentację Krystyny Koniecznej, kierowniczki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. W swoim wystąpieniu opowiedziała ona o historii i ponad stuletniej tradycji organizacji, jak również o jej współczesnym funkcjonowaniu. W tej części spotkania odbyła się także prezentacja wirtualnego contact centre obsługiwanego przez niewidomych znajdujących się pod opieką ośrodka w Laskach. Pokazali oni, że przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania są w stanie bez najmniejszych problemów prowadzić telefoniczną obsługę zamówień towarów i usług. W podsumowaniu podopieczni ośrodka w Laskach omówili wszelkie wymagania techniczne, konieczne do uruchomienia takiego stanowiska pracy dla osób z ich niepełnosprawnością.

Nieustannie rozwijające się środowisko centrów usług wspólnych w Krakowie było reprezentowane przez UBS Poland Service Centre z podkrakowskiego Zabierzowa. W imieniu tej firmy, posiadającej rozbudowaną strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), wystąpiły Monika Jankowska-Rangelov, Dyrektor ds. Operacyjnych oraz Ewa Szymkowska-Nowak, CSR Officer. Przedstawiły one politykę UBS Poland Service Centre w obszarze CSR, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Ewa Szymkowska-Nowak omówiła szczegółowo strategię swojej firmy o nazwie Career Turn, której założeniem jest doprowadzenie do zwiększenia dywersyfikacji grup społecznych i wiekowych znajdujących zatrudnienie w UBS Poland Service Centre, w tym także podniesienie udziału osób niepełnosprawnych.

W imieniu strony rządowej głos zabrała Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W swoim przemówieniu skupiła się ona na programach rządowych dla osób niepełnosprawnych, w szczególności na instrumentach finansowych wsparcia ich skutecznego wejścia na rynek pracy. Wspomniała także o ukończeniu prac nad nowym projektem rządowym, który zakłada jeszcze dalej idące ułatwienia i korzyści dla pracodawców decydujących się na przyjęcie niepełnosprawnych.

Kwestie poruszone przez prelegentów stały się przedmiotem ożywionej dyskusji z udziałem licznie zgromadzonych przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora usług wspólnych oraz biur osób niepełnosprawnych funkcjonujących przy krakowskich uczelniach. W polemice z Małgorzatą Marcińską oraz Marcinem Ślusarskim, dyrektorem krakowskiego oddziału PFRON, reprezentanci biur osób niepełnosprawnych przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej zwrócili szczególną uwagę na możliwość lepszego wykorzystania znaczących środków rządowych. W szczególności podkreślili oni pilną potrzebę dostosowania programów PFRON do stale zmieniających się realiów krakowskiego rynku pracy, który w coraz większym stopniu współtworzą firmy z sektora usług wspólnych. Krakowski sektor BPO/SSC reprezentowany był przez menedżerów ds. zasobów ludzkich UBS, IBM, Alexander Mann Solutions, Capgemini oraz Capita. Mówili oni wspólnym głosem o konieczności skoordynowania działań marketingowych uczelnianych biur karier z prowadzonymi przez ich firmy rekrutacjami. Zgodnie z danymi UBS Poland Service Centre, na ogłoszenia o pracę dedykowaną dla osób niepełnosprawnych odpowiadają w dużym stopniu osoby, które nie są dotknięte żadnym stopniem niepełnosprawności. Zdaniem środowiska usług wspólnych, niewielki odzew ze strony osób niepełnosprawnych wynika z ich niskiej świadomości dostępności zatrudnienia w ich sektorze.

Jak w podsumowaniu dyskusji zauważyła Małgorzata Marcińska, poruszone kwestie wymagają dalszej pogłębionej analizy oraz zorganizowania kolejnej konferencji w formacie strona rządowa – strona społeczna oraz środowisko biznesowe pod patronatem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej już w pierwszym kwartale 2015 roku.