Znamy liderów zarządzania różnorodnością

Ogłoszono skład II edycji Diversity & Inclusion Rating.

W ramach Miesiąca Różnorodności, trwającego przez cały maj w Karcie Różnorodności, poznaliśmy skład II edycji Diversity & Inclusion Rating - zestawienia przygotowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte Polska. Wśród liderów zarządzania różnorodnością znalazły się Bank BPH, BNP Paribas Bank Polska, Citi w Polsce, ING Bank Śląski, NatWest Poland oraz Pfizer Polska.

Oglądaj relację z ogłoszenia II edycji D&I Rating: https://www.facebook.com/ZarzadzanieRoznorodnoscia/videos/569455434001264/

W odpowiedzi na rosnącą potrzebę podnoszenia jakości zarządzania różnorodnością Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przy wsparciu Deloitte Polska, przygotowało Diversity & Inclusion Rating. To narzędzie stworzone na podstawie doświadczeń i metodyk polskich i międzynarodowych, zaprojektowane by mierzyć poziom zaawansowania firmy w procesie budowania włączającej organizacji. Diversity & Inclusion Rating pozwala na obiektywną i przejrzystą ocenę zarządzania różnorodnością w organizacji. Pracodawca może ją wykorzystać m.in. do wyznaczenia mierzalnych celów i budowy planów działań. Poddanie się ocenie pozwala lepiej zdefiniować szanse i ryzyka związane z zarządzaniem różnorodnością oraz obszary do rozwoju w procesie budowania włączającej organizacji, otwartej na różnorodne pracowniczki i pracowników.

Ogłoszenie składu II edycji Diversity & Inclusion Rating odbyło się na Facebooku Karty Różnorodności. Zaklasyfikowało się do niego  łącznie 6 marek reprezentowanych przez 6 podmiotów, które wykazały się najwyższym poziomem zarządzania różnorodnością. Są to: Bank BPH, BNP Paribas Bank Polska, Citi w Polsce, ING Bank Śląski, NatWest Poland oraz Pfizer Polska. W procesie oceny wykorzystano rozbudowany kwestionariusz (podzielony na 4 części: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania oraz wskaźniki rezultatów). Po uzupełnieniu kwestionariusza, spółki poddane zostały niezależnej, zewnętrznej weryfikacji Deloitte w celu potwierdzenia prawdziwości zawartych danych.

- Wagę wyzwań związanych z zarządzaniem różnorodnością pokazał obecny kryzys, wywołany pandemią koronawirusa. Tym istotniejsze jest więc podnoszenie i nieustanny rozwój w zakresie budowania włączających organizacji. Sytuacja, z którą wszyscy się teraz mierzymy, pokazuje bowiem, że biznes musi reagować odpowiedzialnie, zwłaszcza, że można się spodziewać nasilenia niekorzystnych tendencji dotyczących różnych grup narażonych na wykluczenie z rynku pracy Jak bowiem pokazują doświadczenia minionych kryzysów,  ich ofiarą jako pierwsze padają kobiety czy osoby z niepełnosprawnościami.  Wierzymy, że jest nadal jest możliwe, a nawet konieczne wykorzystywanie zarówno doświadczeń, jak i obecnego potencjału firm zaangażowanych w budowanie włączających organizacji  do przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu, takim jak redukcja zatrudnienia czy brak możliwości zachowania odpowiedniej równowagi między życiem zawodowym i osobistym - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Odporność biznesu w dobie pandemii

W obecnej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera odpowiedzialność pracodawcy, poczucie o zapewnienie stabilności i spokoju pracownika w niepewnych czasach. Wszystkie spółki, które weszły do składu II edycji Diversity & Inclusion Rating oferują szkolenia, webinary z zakresu zdrowia psychicznego. We wszystkich spółkach powstały także dedykowane portale informacyjne wszelkim zagadnieniom związanym z koronawirusem lub cykliczne mailingi. Kadry zarządzające angażują się także w bezpośredni kontakt z pracownikami. Firmy, których działania poddano analizie, oferują zatrudnionym także wsparcie psychologiczne. Zadbały również o to, by weryfikować, jak te działania oceniają sami pracownicy i pracownice.

- Sytuacja pandemii uwypukliła znaczenie silnej i odpornej kultury organizacyjnej, w której wspieranie różnorodności i inkluzywności jest ważnym lub nawet niezbędnym elementem. W szczególności warto podkreślić wagę wdrażanych rozwiązań zarządczych i praktycznych działań wspierających dobrostan psychiczny pracowników, czy też integrujących zespoły, które np. współpracują zdalnie z użyciem nowych technologii. Z naszych analiz wynika, że lepiej obecnie radzą sobie firmy, których liderzy już wcześniej stosowali praktyki nakierowane na wspieranie różnorodności w organizacji, adresowanie potrzeb różnych grup pracowników, wdrażający narzędzia umożliwiające elastyczne modele pracy oraz stawiające na kulturę organizacyjną, w której promowana jest troska o siebie nawzajem. Podmioty zaklasyfikowane do II edycji Ratingu Diversity & Inclusion mogą być doskonałym przykładem dla innych pracodawców jak dbać o rezultaty biznesowe jednocześnie za priorytet przyjmując różnorodność, integrację i przynależność – mówi Rafał Rudzki, Partner Associate w zespole Sustainability Consulting Central Europe w Deloitte.

Oglądaj relację z ogłoszenia II edycji D&I Rating: https://www.facebook.com/ZarzadzanieRoznorodnoscia/videos/569455434001264/

#MiesiącRóżnorodności – eksperckie wideo, podcasty i artykuły

Ogłoszenie wyników II edycji Diversity & Inclusion Rating odbyło się w ramach trwającego cały maj w mediach Karty Różnorodności Miesiąca Różnorodności – cyklu wywiadów oraz eksperckich wystąpień poświęconych wyzwaniom związanym z m.in. przyszłością rynku pracy, pełnieniem ról opiekuńczych czy mierzeniem poziomu zaawansowania firmy w zakresie zarządzania różnorodnością. Wszystkie materiały dostępne są na stronie kartaroznorodnosci.pl oraz na Facebooku Karty Różnorodności: https://www.facebook.com/zarzadzanieroznorodnoscia/. Zobacz więcej >>

O ratingu

Pytania w ramach kwestionariusza zostały przygotowane z uwzględnieniem uznanych międzynarodowych standardów  i  wytycznych, w tym m.in.: Sustainable Development Goals (SDG), ISO 26000 (w zakresie wybranych obszarów społecznej odpowiedzialności m.in. praw człowieka oraz praktyk z zakresu pracy), GRI Standards (w zakresie różnorodności i równości szans), wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (w zakresie zaleceń dotyczących zatrudnienia i stosunków pracowniczych). Po uzupełnieniu ankiety, spółki poddane zostały niezależnej, zewnętrznej weryfikacji Deloitte w celu potwierdzenia prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu.

Wyniki I edycji Diversity & Inclusion Rating: http://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/aktualnosci-karta/stawianie-na-roznorodnosc-moze-przyniesc-korzysci-biznesowe-branza-finansowa-i-uslug-profesjonalnych-przoduje-w-pierwszej-edycji-diversityinclusion-rating

Keywords Deloitte