Wynagrodzenia na najwyższym szczeblu Raport Płacowy Page Executive 2022

Do 120 tys. zł brutto miesięcznie zarabiają dyrektorzy finansowi w bankach lub ubezpieczeniach, otrzymując dodatkowo wysokie bonusy. Średnie wynagrodzenie Chief Information Officers wynosi 45 tys. zł brutto. Eksperci Page Executive sprawdzili, jak w 2022 roku kształtują się wynagrodzenia kadry zarządzającej w Polsce. Chociaż pensje bazowe managerów najwyższego szczebla i dyrektorów pozostają stosunkowo stabilne, to pracodawcy wynagradzają najlepszych pracowników coraz wyższymi premiami.

- Dla wielu top managerów ubiegły rok okazał się korzystniejszy niż okres przed pandemią. W 2022, jak nigdy dotąd, doceniono pracę dyrektorów zarządzających, szefów sprzedaży, dyrektorów finansowych, którzy skutecznie zarządzali firmą w czasach niepewności i zaangażowali się w ich transformację cyfrową. Wyzwania ostatnich dwóch lat sprawiły również, że wzrosła ranga dyrektorów HR w organizacji. Nie dziwi nas fakt, że na najwyższe wynagrodzenia mogą obecnie liczyć przedstawiciele branży finansowej, e-commerce, IT i logistyki – mówi Paweł Wierzbicki, Head of Page Executive Poland, kierujący zespołem Page Executive w Polsce, Austrii i regionie CEE. – Dynamika wzrostu gospodarczego, inflacja oraz zmiany podatkowe to główne czynniki, które wpływają na wzrost presji płacowej wśród przedstawicieli top managementu. Rywalizacja o najbardziej wykwalifikowaną kadrę zarządzającą coraz częściej oznacza dla firm nie tylko rewizję polityki wynagrodzeniowej, ale też oferowanie swoim pracownikom atrakcyjnych benefitów pozapłacowych. Niezależnie od branży, w najbliższych miesiącach pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników wysokiego szczebla będzie wiązało się z dużym wyzwaniem dla organizacji – dodaje Paweł Wierzbicki.

Liderzy na miarę trudnych czasów docenieni
Od kilku lat obserwujemy zmianę profilu kompetencji i zakresu obowiązków dyrektorów finansowych (CFO) a w konsekwencji – wzrost znaczenia ich pozycji w organizacjach. W coraz większym stopniu podlegają im kluczowe w ostatnim czasie obszary: Human Resources (w tym pozyskiwanie pracowników i kontrola budżetu HR) oraz IT (inwestycje w rozwój systemów). Rola CFO nadal ewoluuje więc w kierunku COO (Chief Operating Officer).

- Skuteczność liderów w niepewnych czasach zależy w dużej mierze od ich dobrej znajomości firmy i doświadczenia związanego z jej zarządzaniem. Dlatego obecnie dyrektorzy finansowi wykazują małe zainteresowanie zmianą środowiska pracy. Dodatkowo organizacje co do zasady doceniały swoich CFO i wychodziły naprzeciw ich oczekiwaniom, umożliwiając realizację nowych, ambitnych projektów. W efekcie podaż kandydatów nie dorównywała popytowi, a częstotliwość zmian na tym stanowisku w 2021 roku była na najniższym poziomie od ponad 5 lat – mówi Paweł Wierzbicki.

Obecnie najwyższe wynagrodzenia uzyskują CFOs w sektorze usług finansowych: od 34 do 120 tys. zł brutto miesięcznie. Najczęściej oferowana pensja wynosi tam 45 tys. zł brutto miesięcznie, a do tego dochodzi roczny bonus, czyli premia wynosząca od 20 do 50 proc. pensji. Dyrektorzy finansowi spółek farmaceutycznych mogą obecnie liczyć na przeciętne wynagrodzenie w wysokości 42 tys. zł brutto miesięcznie, a w branżach e-commerce i FMCG – 38 tys. zł brutto. CFOs pracujący w sektorze przemysłowym zarabiają od 30 do 64 tys. zł brutto miesięcznie.

Eksperci od digitalizacji potrzebni są wszędzie
Popyt na ekspertów od digitalizacji przekracza podaż, szczególnie w branżach dóbr konsumenckich, IT czy e-commerce, co przekłada się na wzrost ich wynagrodzenia. Na najwyższe podwyżki mogą liczyć obecnie osoby na stanowiskach związanych z budowaniem i zarządzaniem omnichannel. Jak wynika z Raportu Płacowego, wśród najbardziej cenionych liderów znajdują się też Chief Information Officers, którzy zarabiają średnio ok. 45 tys. zł miesięcznie. Natomiast dyrektorzy IT mogą obecnie liczyć na przeciętną pensję w wysokości 32 tys. zł miesięcznie. Dyrektorzy ds. cyberbezpieczeństwa otrzymują obecnie wynagrodzenie w wysokości od 25 do 45 tys. zł brutto miesięcznie.

- W kontekście digitalizacji widzimy ogromny potencjał w sprzedaży B2B. Wzrasta znaczenie kanałów online i mobilnych B2B, rośnie także rola analizy klientów i stosowania innowacyjnych narzędzi do gromadzenia danych nt. wykorzystania produktów. W związku z tym organizacje coraz częściej poszukują osób o odpowiednich kompetencjach do zarządzania coraz bardziej zdigitalizowanymi procesami w tej branży – mówi Paweł Wierzbicki z Page Executive.

Dyrektorzy HR strategiczni dla rozwoju biznesu
W 2022 roku obserwujemy kontynuację wzrostu rangi i znaczenia dyrektorów HR. Wyzwania związane z rywalizacją o talenty, budowaniem zaangażowania i skuteczną komunikacją w rozproszonych zespołach oraz udział w rozwoju struktury liderskiej organizacji sprawiły, że zarządzający zasobami ludzkimi ugruntowali swoją pozycję partnerów biznesowych zarządu.

- Co ciekawe, w ubiegłym roku obserwowaliśmy dużą rotację na fotelach dyrektorów HR. Rozgrzany rynek pracownika naturalnie przełożył się na dynamikę wzrostu wynagrodzeń osób na tych stanowiskach w porównaniu z poprzednimi latami. W Polsce nasz zespół Page Executive obsadził rekordową liczbę 14 ról zarządowych i dyrektorskich w obszarze HR w 2021, w tym na poziomie regionalnych i globalnym – mówi Paweł Wierzbicki.

Obecnie na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć dyrektorzy HR (od 25 do 56 tys. zł miesięcznie), oraz dyrektorzy ds. wynagrodzeń i benefitów (23-35 tys. zł brutto miesięcznie) i dyrektorzy ds. rekrutacji – między 25 a 36 tys. zł brutto miesięcznie.

Bonusy zamiast podwyżek?
Branże, które borykają się z największymi trudnościami w rekrutacji kandydatów, to m.in. IT, HR czy logistyka. W celu retencji zespołu i ograniczenia kosztów związanych z pozyskiwaniem nowych talentów, pracodawcy są coraz bardziej skłonni do rekompensowania pracownikom strat finansowych, wynikających ze wzrostu kosztów życia i niekorzystnych zmian podatkowych. Budżety wynagrodzeń organizacji nie nadążają jednak za wskaźnikami inflacji.

- Już w 2021 roku przedstawiciele polskiego top managementu mogli liczyć na atrakcyjne premie, nawet w wysokości od 20 do 40 proc. rocznego wynagrodzenia podstawowego. Obecnie najlepszych pracowników nagradza się bonusami o wartości między 30 a 50 proc. ich pensji. Do tego dochodzą również różnego rodzaju benefity, w tym dodatek samochodowy, a także pakiet opcji na akcje lub udziały w spółce. Coraz więcej przedsiębiorstw, szczególnie firm właścicielskich, jest gotowych do podzielenia się z najlepszymi pracownikami udziałami organizacji – mówi Paweł Wierzbicki z Page Executive, firmy specjalizującej się w rekrutacji pracowników na najwyższe stanowiska zarządzające.

Polski top management wabikiem na inwestorów
Polska jest wciąż atrakcyjnym krajem dla inwestorów ze względu na lokalizację, a także dobrze wykształconą i doświadczoną kadrę. Stosunek jakości usług świadczonych przez centra SSC/BPO do generowanych przez nie kosztów przedstawia się nadal korzystniej niż w bardziej dojrzałych gospodarkach. Obecnie obserwujemy zdecydowane przejście do bardziej zaawansowanych procesów, w związku z czym rośnie liczba rekrutacji na stanowiska wymagające wysokich kwalifikacji. Wynagrodzenia przedstawicieli top managementu – choć nadal atrakcyjne z punktu widzenia inwestorów – z każdym rokiem coraz bardziej ewoluują w kierunku standardów Europy Zachodniej. Obecnie pracujący w sektorze usług Head of Finance zarabia od 25 do 45 tys. zł brutto miesięcznie, a Head of HR – między 25 a 38 tys. zł brutto miesięcznie.

Nie tylko wynagrodzenia
W warunkach rynku pracownika o powodzeniu procesów rekrutacyjnych decyduje m.in. otwartość firmy na preferencje kandydatów – nie tylko te dotyczące wynagrodzenia. Organizacje, które chcą przyciągnąć najlepsze talenty, muszą wykazać swoje zaangażowanie społeczne, realne działania podjęte w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku, różnorodności i inkluzywności. Potwierdza to m.in. badanie Michael Page, według którego dla 50 proc. kandydatów istotne są więzi społeczne w miejscu pracy. Trzy czwarte (75%) respondentów zadeklarowało też chęć pracy dla firmy zaangażowanej w społeczną odpowiedzialność biznesu, przede wszystkim (97%) w obszarze praw człowieka.

- Kosztowne i długie procesy rekrutacyjne osób na najwyższe stanowiska zarządcze skłaniają pracodawców do przebijania ofert konkurencji. Z naszych obserwacji wynika, że w 2022 roku organizacje coraz częściej próbują zatrzymywać osoby składające wypowiedzenie poprzez zaproponowanie wyższego pakietu wynagrodzenia oraz rozszerzenie obszaru odpowiedzialności. Firmy, które są w stanie zaoferować kandydatom nie tylko atrakcyjne płace, ale także udział w ciekawych i innowacyjnych projektach, dopasowane do ich potrzeb benefity oraz kulturę organizacyjną opartą na elastyczności, różnorodności i relacjach międzyludzkich, mają większe szanse na pozyskanie najlepszych talentów. To właśnie od tego, w jaki sposób organizacje przyciągną wykwalifikowanych i doświadczonych top managerów, uzależnione są możliwości rozwoju firmy i generowania przez biznes coraz wyższej wartości dodanej – podsumowuje Paweł Wierzbicki z Page Executive.